08047180470

0+

സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌അപ്പ്

0Cr

ഗ്രാന്‍റ് തുക

0Cr

ഫണ്ട്‌ ഓഫ് ഫണ്ട്‌

0+

ഇന്‍ക്യുബേറ്റര്‍

0L

ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലം

സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌അപ്പുകളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കായി ലോകോത്തര അടിസ്ഥാന സൗകര്യം

 കേരളത്തില്‍ ഉടനീളം സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌  അപ്പുകള്‍ക്കായി 10 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലം
Start with an idea which solves a problem and become a world class enterprise with a scalable solution.

ഞങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്

ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ചേരു
ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌അപ്പുകളുടെ ഭാഗമാകു
സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ അപ്പ്‌ അംഗീകാരം ലഭിക്കാന്‍
മെന്‍റെര്‍ ആകുവാന്‍റിസര്‍ച്ചര്‍ ആകുവാന്‍
പരിപാടികള്‍
Learn from the best and experience the aura of knowledge
What People Say
Intelak collaborated with the Kerala Startup Mission and we were really impressed with the quality of the startups that pitched at the reverse pitch session.
Such sessions create the platforms for startups and corporates to connect and explore partnerships on an eye to eye level.
"
"
Mia Jafari
Program Manager, 
Intellak Hub, UAE
Strategic Allies Limited (SAL) has been working with Kerala Startup Mission (KSUM) for the last 18 months with the objective of finding innovative companies that are suitable for their varied technology challenges.We have found KSUM very easy to deal with and our business contact at KSUM is very approachable, as well as committed in ensuring the start-ups follow-up with the opportunities.  So far,  KSUM has always been able to find interesting companies to put forward!
"
"
Diane Kolonko
Innovation Partner Manager,
SAL, United Kingdom
Unlike other Accelerator programs, KSUM has a very strong foundation and network of startups. We had participated with them in the Reverse Pitch with Kerala startups where we interacted one on one with entrepreneurs of different and varied domains to participate in the Bosch DNA cohort. The program is very focused and follows a business thought leadership approach.
Looking forward to partnering with KSUM on our next BOSCH DNA COHORT launch.
"
"
Hemanth S M
Head - Open Innovation &
DNA Startup program
Bosch India
Kerala Startup Mission has been propelling the very essence of entrepreneurship across the state riding on the wings of innovation. Under the aegis of the Govt. of Kerala, the mission to create a highly sustainable startup ecosystem has come to its full bloom - Kudos to KSUM!
"
"
Sruthi Kannan
Head, Cisco LaunchPad
It has been a fantastic experience working with the Kerala Startup Mission who do some amazing work for startups in Kerala by providing them support and connecting them to the right ecosystem who can help these companies not just grow nationally but also expand internationally to cities like London via stakeholders like us, London and Partners. I have enjoyed working with the team on joint events where they have been very proactive and collaborative
"
"
Divya Bajaj
Vice president, 
London and Partners
In Hitachi India, we believe in a more resilient digital ecosystem supporting business continuity and a high quality of life for its citizens.  In association with Kerala Startup Mission (KSUM), we accelerated a national innovation contest inviting startups from all around India to help develop innovative digital solutions supporting small merchants. We came across a constructively efficacious event and KSUM was remarkable in operational and managerial direction. The event has enabled us to explore more on the latent talent of the startup community in India, that could really thrive for impending associations.
"
"
Dr. Hisashi Ikeda
Corporate Chief Technology Officer, 
Hitachi India Pvt. Ltd

Our Startups

Startups are the heart and soul of any ecosystem. Kerala has around 2900 + startups working in various sectors spread across its 14 districts. Our startups work in wide range of sectors including Artificial Intelligence, Hardware, Healthcare, Fin tech, Bio Technology etc. They have raised a total of around 2000 crore investments from various funding agencies.

Our Partners

Supporting the startups requires support from the partners and here are our partners. Partners provide much needed opportunity, insights and feedback required by the startups.
Government
Research Institutions
Industry Associations
Jackfruit Promotion Consortium
Corporates
Service Partners

Governance Structure

Get to know the  Strong leadership who are proactively supporting the growth of the Startups in the State through various interventions at the right time 
Shri Pinarayi Vijayan
Hon'ble Chief Minister & Hon'ble Minister for IT, 
Govt. Of Kerala
Shri Biswanath Sinha IAS
Principal Secretary, 
Electronics & IT
Govt. Of Kerala
Shri. John M Thomas
Chief Executive Officer
Kerala Startup Mission

Our Latest Updates